Visitor Count

.

नेपालमा प्रचलित केही ऐन तथा नियमावलीहरु

  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ Download
  • नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ Download
  • विवाह दर्ता ऐन २०२८ Download
  • मुलुकी ऐन २०२० Download
  • घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ Download
  • मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ Download
  • श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ Download
  • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ Download